Grid List

Банк санхүүгийн академиас Олон улсын санхүүгийн корпораци /IFC/-тай хамтран 2017.05.16-19 өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо ЗА-3 түвшний сургалтыг зохион байгуулах гэж байна.

Энэ удаагийн уралдааныг “БАНК БОЛОН САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан.

Банк Санхүүгийн Академи зөвхөн банк, санхүүгийн ажилтнуудын мэргэжлийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалт, судалгааг хийгээд зогсохгүй, олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилготой ажилладаг.