Grid List

Эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан бизнесийн үйл ажиллагаа доголдох, үүнийг дагаад зээлийн эргэн төлөлт удаашрах магадлалтай энэ үед бизнесийн үнэлгээг олон улсын аргачлалаар хэрхэн хийх талаар практик сургалт

Энэ удаагийн уралдааныг “БАНК БОЛОН САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан.

Банк Санхүүгийн Академи зөвхөн банк, санхүүгийн ажилтнуудын мэргэжлийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалт, судалгааг хийгээд зогсохгүй, олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилготой ажилладаг.