Сургалтын архив

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн
Худалдааны санхүүжилт 2017-10-02-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 15 13
BBA: Branch simulation 2017-09-25-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 19
Project finance for businesses 2017-09-14-нд, 14:00 цаг 80'000₮ 35 18
Project Finance 2017-09-11-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 29 29
Professional series [2017/09/08] 2017-09-08-нд, 8:00 цаг 0₮ 50 50
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-09-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 25 3
Annual conference 2017 with KBI 2017-08-29-нд, 13:00 цаг 120'000₮ 0
TOEIC шалгалтын бүртгэл [VI-VII сар] 2017-07-19-нд, 8:30 цаг 35$ 10 1
Financial Analysis / Санхүүгийн шинжилгээ [ANZI] 2017-07-06-нд, 9:00 цаг 399'000₮ 25 24
TOEIC шалгалтын бүртгэл [VI-VII сар] 2017-07-05-нд, 8:30 цаг 35$ 10 4
Coach/Mentor - Бусад байгууллага 2017-07-04-нд, 9:00 цаг 190'000₮ 30 7
Coach/Mentor - Хувь нийлүүлэгч банкууд 2017-07-03-нд, 9:00 цаг 175'000₮ 30 7
SME Lending / ЖДҮ-ийн зээл [ANZI] 2017-07-03-нд, 9:00 цаг 599'000₮ 25 17
Ур чадварын тест [VI-VII] 2017-06-29-нд, 14:00 цаг 50000₮ 10 4
HR analytics and metrics - Бусад байгууллага 2017-06-29-нд, 9:00 цаг 370'000₮ 30 26
V-Conference KBI Private Banking 2017-06-28-нд, 16:00 цаг 90'000₮ 30 5
TOEIC шалгалтын бүртгэл [VI-VII сар] 2017-06-28-нд, 8:30 цаг 35$ 10 5
HR analytics and metrics - Хувь нийлүүлэгч банкууд 2017-06-27-нд, 9:00 цаг 250'000₮ 30 12
Сургагч багшийн сургалт 2017-06-19-нд, 8:00 цаг 680'000₮ 15 14
Complementary discussion - Internal audit 2017-06-16-нд, 18:00 цаг 0₮ 50 15
Ур чадварын тест 2017-06-14-нд, 14:00 цаг 50000₮ 10 8
TOEIC шалгалтын бүртгэл [V-VI сар] 2017-06-14-нд, 8:30 цаг 35$ 10 9
Дотоод аудит /Internal audit/ - HoT 2017-06-12-нд, 9:00 цаг 1'111'000₮ 15 12
Ур чадварын тест 2017-06-07-нд, 14:00 цаг 0₮ 10 0
TOEIC шалгалтын бүртгэл [V-VI сар] 2017-06-07-нд, 8:30 цаг 35$ 10 9
Ур чадварын тест 2017-05-31-нд, 13:00 цаг 55800₮ 10 16
TOEIC шалгалтын бүртгэл [V-VI сар] 2017-05-31-нд, 8:30 цаг 35$ 10 11
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-05-24-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 18 10
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-05-24-нд, 8:30 цаг 35$ 21 1
Асуудалтай зээлийг шийдвэрлэх алхмууд 2017-05-23-нд, 14:00 цаг 65'000₮ 26 30
Мэдлэг хуваалцах семинар 2017-05-18-нд, 8:00 цаг Банк бүрийн улирлын төлбөр төлсөн байна. 60 54
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-05-10-нд, 8:30 цаг 35$ 21 1
Зээлийн шинжилгээ (ЗА-3 түвшин) сургалтын шалгалт 2017-05-06-нд, 0:00 цаг Сонголтоос хамааран үнэлгээ өөрчлөгдөнө. 20 4
Комплаенс ба Ёс зүй [05] 2017-05-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 100 0
ЗА-3 түвшний сургалтын бүртгэл 2017-04-28-нд, 9:00 цаг 50'000₮ 50 20
Харилцагчийн үйлчилгээ 2017-04-25-нд, 9:00 цаг 106'000₮ 15 0
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны үнэлгээ 2017-04-24-нд, 9:00 цаг 100'000₮ 15 13
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн сургалт 2017-04-21-нд, 15:00 цаг 35'000₮ 31 0
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-04-19-нд, 8:30 цаг 35$ 21 3
Алтны санхүүжилт 2017-04-05-нд, 14:00 цаг 250'000₮ 25 17
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-04-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 0
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн сургалт 2017-03-24-нд, 15:00 цаг 35'000₮ 31 22
Risk management regulation in banks 2017-03-20-нд, 9:00 цаг 888'000₮ 25 20
SWIFT 2017-03-15-нд, 9:00 цаг 400€ 15 4
Corporate Valuation 2017-03-13-нд, 9:00 цаг 888'000₮ 25 25
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн сургалт 2017-03-10-нд, 15:00 цаг 35'000₮ 31 26
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-03-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 0
Risk management - KBI video conference 2017-02-23-нд, 15:00 цаг 5 хүртэлх оролцогчид 250.0₮, нэмэлт оролцогч бүр +50.0₮ 50 22
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн сургалт 2017-02-23-нд, 15:00 цаг 35'000₮ 31 31
Зээлийн ажилтны ёс зүй 2017-02-20-нд, 14:00 цаг 250'000₮ 20 1
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-02-09-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 18 18
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-02-08-нд, 8:30 цаг 35$ 21 4
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-02-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 0
Мэдлэг хуваалцах семинар - Мөнгө угаалт, терроризмын санхүүжилтын эсрэг 2017-01-26-нд, 8:00 цаг 0₮ 50 40
"Шинэ үеийн банкир" уулзалт 2017-01-04-нд, 11:40 цаг 0₮ 1
Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ [16.12] 2016-12-12-нд, 9:00 цаг 150'000₮ 45 0