Банкны секторын судалгаа – 2022

Банкны секторын судалгаа 2022/01/09

Энэхүү судалгаанд банкны секторын нөхцөл байдал гадаад орчны хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа, бизнесийн орчны өөрчлөлтүүдтэй уялдуулан банкууд хүний нөөц болон технологи зэрэг үндсэн нөөцүүдээ хэрхэн хөгжүүлж, бэлтгэх шаардлагатай байгаа тухай болон олон улсын банк санхүүгийн салбарт эдгээр чиглэлд гарч буй өөрчлөлтүүд, тэргүүн туршлагуудад суурилж зөвлөмжүүдийг боловсруулав.

БАНКНЫ ХАРИЛЦАГЧДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА – 2022

Банкны салбарын сэтгэл ханамжийн судалгаа

Банк Санхүүгийн Академи нь Монголын банкны холбоо болон эдийн судалгааны байгууллага болох “Вай Инсайт” ХХК-тай хамтран “Банкны харилцагчдын сэтгэл ханамж”-ийн судалгааг түүвэр судалгааны аргачлал ашиглан хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү судалгаа нь арилжааны банкуудын иргэдэд санал болгож байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнүүд харилцагчийн хүлээлтэд хэр нийцэж байгааг тодорхойлж өгдгөөрөө өндөр ач холбогдолтой судалгаа юм. Өөрөөр хэлбэл харилцагчийн сэтгэл ханамжид […]