Ажилтнуудаа чадавхжуулах

Зорилго Дижитал технологийн хөгжилд ажилтнуудаа хэрхэн зөв удирдан чиглүүлж, хэрхэн төлөвлөж, зохион байгуулах талаар зөвлөнө. Сургалтын үр дүнд өөрчлөлтөд дасан зохицоход өөрийгөө бэлтгэх, мэдрэмж, сэтгэл санаа, оюун бодлоо ухамсартайгаар хөгжүүлэх аргад суралцана. Зорилтот бүлэг Хүний нөөцийн ажилтнууд, өөрчлөлтийн үеийн стрессийг удирдах үүрэг бүхий ажилтан, ахлах болон дундаас дээш түвшний удирдлагууд Агуулга •Хувь хүн дэлхийн өөрчлөлт […]

Манлайлал

Зорилго  INSIGHTS MDI® анализ нэг талаас, өөрийгөө танин мэдэх, нөгөө талаас, бусадтай зөв ойлголцох арга замыг бий болгох зорилготой. Энэхүү арга техникийн тусламжтайгаар харилцан ойлголцол, хамтын ажиллагаа, итгэлцлийг тогтвортой өсөн нэмэгдүүлэх боломжийг олгоно. Зорилтот бүлэг Банкны удирдах түвшний ажилтан баг хамт олны хамтаар, хүний нөөц, талент менежментийн газар, хэлтсийн ажилтнууд Агуулга •INSIGHTS MDI® гэж юу […]

Дотоод аудит, coso тогтолцоог хэрэгжүүлэх

Зорилго Байгууллагын дотоод аудитын үйл ажиллагааг сайжруулах, олон улсын корпорацууд, Төв банкнууд, арилжааны банкнуудын мөрдөж ажилладаг COSO тогтолцоог хэрхэн хэрэгжүүлэх аргачлалд суралцах болно. COSO-гийн зорилтууд нь дотоод хяналтын үр дүнтэй системийг хэрэгжүүлэхэд тусалдаг бөгөөд 5 бүрэлдэхүүн хэсэг (Хяналт удирдлагын орчин, эрсдэлийн үнэлгээ, хяналтын үйл ажиллагаа, мэдээлэл ба харилцаа холбоо, эргэх холбоо)-ийн хүрээнд байгууллага зорилго, стратеги, […]

Худалдааны санхүүжилт (нэгжийн ажилтнууд)

Зорилго Импорт/экспорттой холбоотой төлбөр тооцооны хэрэгслүүдийг бодит жишээгээр баяжуулж, амьдралд хэрэгжүүлэхэд хялбар байдлаар хүргэнэ. Тээвэрлэлтийн өмнөх ба дараах санхүүжилтийн үндсэн арга техникийн талаар ойлголттой болохоос гадна KYC, AML, CTF зэрэг худалдааны комплаенстай холбоотой дагаж мөрдөх үндсэн зарчмуудыг ойлгох, худалдааны санхүүжилтийн залилан мэхлэх түгээмэл схемүүд болон үүнээс урьдчилан сэргийлэх ойлголттой болно. Зорилтот бүлэг Банкны худалдааны санхүүжилтийн газар хэлтэст, […]

Байгууллагын зээлийн эрсдэлийн удирдлага

Зорилго Байгууллагын зээлийн эрсдэлийн хяналт, удирдлагыг сайжруулах арга аргачлал, загварыг эрсдэлийн ахлах менежер болон зээлийн бодлого боловсруулагч, хянагч нарт танилцуулах зорилготой ба бизнесийн орчин, бизнесийн байгууллагад эрсдэлийн дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ, мониторинг хийх практик ур чадварт суралцана. Зорилтот бүлэг Банкны зээлийн бодлого журам боловсруулах үүрэг бүхий менежер, эрсдэлийн менежер, дотоод аудитор Агуулга Бизнесийн салбарын эрсдэл, […]

Байгууллагын зээлийн шинжилгээ

Зорилго Бизнесийн салбар, бизнесийн байгууллагын эрсдэл, мөнгөн урсгалын шинжилгээг зээлийн бүтэц тодорхойлох болон зээлийн эрсдэлийн зэрэглэл тогтооход ашиглах, урт хугацаат мөнгөн урсгалын тооцоолол, тооцооллын олон хувилбар боловсруулах, үл мэдэгдэх хувьсагчийн нөлөөллийн эрчим буюу мэдрэмжийг тооцох арга аргачлал ашиглах практик ур чадвар олгоно. Зорилтот бүлэг Зээлийн чиг үүрэг бүхий ажилтнууд Агуулга •Бизнесийн салбарын эрсдэл, эрсдэлийн үнэлгээ […]

Асуудалтай зээлийг удирдах нь

Зорилго Банк санхүүгийн байгууллагын ажилтнуудад асуудалтай зээлтэй ажиллах арга барил эзэмшихэд тусалж, асуудалтай зээлтэй ажиллах процессыг ойлгож, боломжит бизнесийг дэмжих, эрсдэлд суурилсан зөвлөмж дүгнэлт гаргах арга барил олгоход оршино. Зээлдэгч, зээлдэгчийн бизнесийг бодитоор үнэлж дүгнэх ур чадвар эзэмшсэнээр цаг хугацаа алдах, дахин сэргэх боломжтой бизнесийг алдах, зээлийн хохирлыг бууруулах боломжоо алдах магадлалыг бууруулна. Зорилтот бүлэг […]

Бизнесийн буюу жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл

Зорилго Бизнесийн зээлийг хэрэглээний зээлтэй харьцуулан бизнесийн зээлийн мэдлэг, ур чадвар эзэмших ба бизнесийн бүтэц, бизнесийн эрсдэлийг ойлгохын зэрэгцээ тухайн бизнест тохирсон зээлийн бүтэц тодорхойлох чадвар эзэмшиж, зээлийн эрсдэлийг үнэлэх суурь арга барилтай болно. Зорилтот бүлэг ЖДҮ, бизнесийн зээл, маркетингийн чиглэлээр ажилладаг бүх түвшний менежерүүд Агуулга •ЖДҮ болон түүний санхүүжилтийн хэрэгцээ •Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ •Бизнесийн […]

Зээлийн эрсдэл болон мөнгөн урсгалын шинжилгээ

Зорилго Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн чадавхыг тодорхойлох, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн асуудлуудыг уялдуулан дүн шинжилгээ хийх, мөнгөн урсгалын ирээдүйн төлөвийг үнэлэх мөн эрсдэлийн үнэлгээг гараар хийж сурах , санхүүгийн хүндрэлтэй тулсан зээлдэгчид санхүүгийн нөхцөл байдалд нь тохирох зорилгыг тодорхойлоход нь туслах, зээлийн хорооны хурал (удирдлага)-д товч, тодорхой дүгнэлт, зөвлөмж гаргахад суралцана. Зорилтот бүлэг Бизнесийн зээлтэй […]