Ёс зүй

Зорилго Ёс зүйн тухай ойлголтыг өгөх, олон улсын стандартыг таниулах, ажилтнуудад ажлын байрандаа ёс зүйн хэмжээг дагаж мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, мэргэжлийн стандартыг баримтлах ухамсрыг төлөвшүүлэхэд оршино. Зорилтот бүлэг Банк санхүүгийн байгууллагын нийт ажилтнууд  Агуулга  Ёс зүйн тухай ойлголт  Ёс зүйн дүрэм, түүний ач холбогдол  Банкны нийгмийн хариуцлага  Ёс зүйн зарчим  Сургагч багш Банк санхүүгийн академийн […]

Комплаенс                                          

Зорилго Ёс зүйн тухай ойлголтыг өгөх, олон улсын стандартыг таниулах, ажилтнуудад ажлын байрандаа ёс зүйн хэмжээг дагаж мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, мэргэжлийн стандартыг баримтлах ухамсрыг төлөвшүүлэхэд оршино. Зорилтот бүлэг Банк санхүүгийн байгууллагын нийт ажилтнууд  Агуулга  Ёс зүйн тухай ойлголт  Ёс зүйн дүрэм, түүний ач холбогдол  Банкны нийгмийн хариуцлага  Ёс зүйн зарчим  Сургагч багш Банк санхүүгийн академийн […]