Дотоод аудит, coso тогтолцоог хэрэгжүүлэх

Зорилго Байгууллагын дотоод аудитын үйл ажиллагааг сайжруулах, олон улсын корпорацууд, Төв банкнууд, арилжааны банкнуудын мөрдөж ажилладаг COSO тогтолцоог хэрхэн хэрэгжүүлэх аргачлалд суралцах болно. COSO-гийн зорилтууд нь дотоод хяналтын үр дүнтэй системийг хэрэгжүүлэхэд тусалдаг бөгөөд 5 бүрэлдэхүүн хэсэг (Хяналт удирдлагын орчин, эрсдэлийн үнэлгээ, хяналтын үйл ажиллагаа, мэдээлэл ба харилцаа холбоо, эргэх холбоо)-ийн хүрээнд байгууллага зорилго, стратеги, […]