Харилцагчаа эргүүлэн татах

Share This Course: Таны харилцагч таныг ирж, бизнесийг нь аврах бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, нөхцөл санал болгохыг хүлээгээд сууж байгаа. Санхүүгийн зөвлөх атны хөдлөх цаг иржээ. Та эдийн засгийг сэргээх хүчин болж, бизнесийн шинэ загварыг эрэлхийл. Харилцагчаа эргүүлэн татах, харилцагчийн багцыг шинэчлэх, идэвхжүүлэх арга замаа тодорхойлсон онцлог хөтөлбөр хэрэгжүүлье.  Зорилго  Байгууллага харилцагчаа эргүүлэн татах тал дээр дутмаг […]

Өөрийгөө болон бусдыг таних арга: transactional analysis

Share This Course: Transactional Analysis (TA) нь биднийг зорилгодоо хүрэхэд саад тотгор болж, хойш татаад байдаг хэв шинжүүдийг судлан тодорхойлдог. Сургалтаар ТА-г тодорхойлж энэ нь бидний өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн сэтгэл хөдлөл, бодол санаа болон зан байдлаа шинжлэхэд хэрхэн тус болдог талаар суралцаж, өөрсдийн зан чанарын динамик болон харилцаа холбоо тогтоох үеийн зан байдалд дүн шинжилгээ […]

Залуу удирдагчийн зайлшгүй эзэмших ур чадвар

Share This Course: Зорилго Хүн удирдах системт арга барилд суралцаж, залуу удирдагчийн өрсөлдөх 4 ур чадвараа хөгжүүлснээр тогтвортой ажиллах, өсөн дэвжих боломж нэмэгдэнэ. Түүнчлэн “Хамтач харилцаа холбоо, Көүчинг хэрхэн хийх, Харилцааны менежмент, Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх” зэрэг практик ур чадваруудыг эзэмших болно. Зорилтот бүлэг Шинээр томилогдсон удирдах ажилтан, байгууллагын өсөх ирээдүйтэй ажилтан, бүх шатны удирдах ажилтан, хүн […]

Ажилтнуудаа чадавхжуулах

Share This Course: Зорилго Оюун билгийн хаалгыг нээх  Далд ухамсар дахь бидний үнэ цэнэ, итгэл үнэмшил  Өөрийгөө танихуй  Мэдрэмж, сэтгэл санаа, оюун бодлоо сонсохуй  Зорилтот бүлэг Хүний нөөцийн ажилтнууд, өөрчлөлтийн үеийн стрессийг удирдах үүрэг бүхий ажилтан, ахлах болон дундаас дээш түвшний удирдлагууд   Арга барил Сургагч багшийн танилцуулга, сургалтын агуулгыг баяжуулах жишээ кейс/scenario дүн шинжилгээ, асуулт […]

Худалдааны санхүүжилт

Share This Course: Зорилго Худалдан авалтын гэрээний үндсэн ойлголтууд, гадаад худалдааны санхүүжилтийн үндсэн суурь гэрээ, түүнтэй холбогдох эрсдэл, тулгамдаж буй гол асуудлууд Гадаад худалдаан дахь Incoterm-ыг ойлгох, Incoterms 2020 шинэчилсэн найруулга – тэдгээрийн гадаад худалдаа, худалдааны санхүүжилт дээрх бодит нөлөө Худалдааны санхүүжилтийн төлбөрийн үндсэн арга хэрэгсэл: инкассын төлбөр тооцоо, аккредитивын талаар ойлголтууд Аккредитив нээхтэй холбоотой […]

Санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх ур чадвар

Share This Course: Арилжааны банкны хувьд үйл ажиллагааны гол цөм нь бизнесийн зээл юм. Санхүүгийн мэдээллийг ойлгох, унших, тэдгээрийг эрсдэл үнэлэхэд ашиглах ур чадвар бизнесийн зээлийн орчинд нэн чухал. Бизнесийн зээлд зайлшгүй шаардлагатай санхүүгийн мэдээлэл нь тухайн бизнесийн санхүүгийн загвар, өнгөрсөн үеийн гүйцэтгэл болон ирээдүйн таамаглал тооцооллоос бүрдэнэ Зорилго Бизнесийн KPI-г ойлгох, унших, бизнесийн дотоод, […]

Зээл олгохтой холбоотой гэрээний харилцаа

Зорилго Банк, санхүүгийн байгууллагын зээлийн мэргэжилтнүүд болон гэрээ байгуулахтай холбоотой чиг үүрэг бүхий ажилтнууд гэрээ байгуулахтай холбоотой анхаарах зүйлсийг судалж мэднэ.   Зорилтот бүлэг Зээл олгох үйл ажиллагаанд оролцдог ажилтнууд Агуулга Зээлийн гэрээ  Барьцааны гэрээ  Батлан даалтын гэрээ  Фидуцийн гэрээ   Дээрх гэрээнүүдийг байгуулахтай холбоотой кейс, дадлага Сургагч багш Банк санхүүгийн академийн сургагч багш нар орно.

Төслийн санхүүжилт

Share This Course: Төслийн санхүүжилт нь зээлийн ахисан түвшний бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бөгөөд төслийн үйл ажиллагааны онцлог, эрсдэлээс хамааран зээлийн бүтцийг тодорхойлох арга техник эзэмших хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл, барилга,  уурхайн төслийн онцлогийг ойлгох, үр дүнтэй эрсдэлийн удирдлага хэрэгжүүлэх, эргэн төлөлтийг баталгаажуулах мөнгөн урсгалыг тодорхойлох шаардлагатай.    Зорилго Бизнесийн зээлийг төслийн санхүүжилттэй харьцуулан, ялгаатай тал, анхаарах болон чухал асуудлууд, […]

Асуудалтай зээлийг удирдах нь

Share This Course: Зорилго Банк санхүүгийн байгууллагын ажилтнуудад асуудалтай зээлтэй ажиллах арга барил эзэмшихэд тусалж, асуудалтай зээлтэй ажиллах процессыг ойлгож, боломжит бизнесийг дэмжих, эрсдэлд суурилсан зөвлөмж дүгнэлт гаргах арга барил олгоход оршино. Зээлдэгч, зээлдэгчийн бизнесийг бодитоор үнэлж дүгнэх ур чадвар эзэмшсэнээр цаг хугацаа алдах, дахин сэргэх боломжтой бизнесийг алдах, зээлийн хохирлыг бууруулах боломжоо алдах магадлалыг […]