Зорилго

Сургалтын амжилт, үр дүнг зөв үнэлэх, сонирхогч болон оролцогч талуудад сургалт явуулах болон явуулсны үр өгөөжийг хамгийн үр дүнтэйгээр тайлбарлах арга, аргачлалд суралцана.

Зорилтот бүлэг

Мастер сургагч багшид бэлтгэгдэж буй сургагч багш нар, зөвлөхүүд

Агуулга

Үнэлгээний гол хэмжүүрүүд

Сургалтын чанарын стандартыг бий болгох нь

Сургалтын материалыг үнэлэх нь

Хэрэгцээний судалгаанд зориулж мэдээлэл цуглуулах нь

Дотоод сертификатжуулсан сургалтыг бий болгох нь

Шинжилгээний дөрвөн шатлал-сайжруулалт

Сургагч багш Банк санхүүгийн академийн сургагч багш нар орно.