PREPARATION COURSE TO THE CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER® (CISM®) CERTIFICATION

6 өдөр

24 цаг

Англи

Цахим

Бүртгэлийн хураамж - 100,000₮

Дижитал шилжилт хурдассаар байгаа энэ үед кибер халдлага, цахим залилан, мэдээллийн аюулгүй байдлын зөрчлүүд ихсэж байгаа тул цахим болон мэдээллийн аюудгүй байдлын хангасан байгууллага болох нь нэр хүнд, харилцаа холбоо, харилцагчийн үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.

Зорилго

Сургалтад хамрагдснаар цахим аюулгүй байдлын хүрээнд гарч буй асуудлуудыг мэдэрчсонголтоо хийж, шийдвэр гаргах боломжтой болох ба CISM (Certified Information Security Manager) шалгалтад бэлдэнэ. 

Зорилтот бүлэг

Арилжааны банк, Санхүүгийн байгууллагууд, Төв банк, Зохицуулагч байгууллагуудын IT, эрсдэл, комплаенсийн нэгжийн захирал, дунд шатны менежерүүд

Арга барил

Виртуал танхимын сургалт. Англи хэлнээс дагалдах МОНГОЛ ОРЧУУЛГАГҮЙ.

ОГНОО

 • Өдөр 1: 2023.06.05,15.30-19.30 цаг 
 • Өдөр 2: 2023.06.07, 15.00-19.00 цаг 
 • Өдөр 3: 2023.06.09, 15.30-19.30 цаг 
 • Өдөр 4: 2023.06.12, 15.30-19.30 цаг 
 • Өдөр 5: 2023.06.14, 15.30-19.30 цаг 
 • Өдөр 6: 2023.06.16, 15.30-19.30 цаг 

Агуулга

 • Domain 1 – Information Security Governance (17%)
  Affirms the expertise to establish and/or maintain an information security governance framework (and supporting processes) to ensure that the information security strategy is aligned with organizational goals and objectives. Domain 1 confirms your ability to develop and oversee an information security governance framework to guide activities that support the information security strategy.
 • Domain 2 – Managing Information Risk Management (20%)
  Proficiency in this key realm denotes advanced ability to manage information risk to an acceptable level, in accordance with organizational risk appetite, while facilitating the attainment of organizational goals and objectives. Domain 2 demonstrates expertise in classifying information assets to ensure measures taken to protect those assets are proportional to their business value.
 • Domain 3 – Information Security Program (33%)
  Establishes ability to develop and maintain an information security program that identifies, manages and protects the organization’s assets while aligning with business goals. Domain 3 attests to the ability to ensure the information security program adds value while supporting operational objectives of other business functions (human resources, accounting, procurement, IT, etc.).
 • Domain 4 – Incident Management (30%)
  Validates capacity to plan, establish and manage detection, investigation, response and recovery from information security incidents in order to minimize business impact. Domain 4 establishes your skills in accurately classifying and categorizing information security incidents and developing plans to ensure timely and effective response.

Сургагч багш

Mr. Germain Gessler

Тэрээр RBC Investor & Treasury Services Luxembourg-д Кибер ба технологийн эрсдэл хариуцсан туслах захирлаар ажилладаг ба мэдээллийн аюулгүй байдлын систем болон холбогдох үйл ажиллагааны чиг үүрэг, хяналт, үйл явцад бие даасан хяналт тавих үүрэгтэй.
2018 оны 4-р сард RBC-д элссэн бөгөөд өмнө нь Deloitte, Clearstream гэх мэт компаниудад бизнесийн тасралтгүй байдлын менежмент, дижитал шинжилгээ, дотоод хяналт зэрэг өргөн хүрээг хамарсан кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр ажиллаж байсан.
Germain нь CISA, CISM, CRISC, CISSP, ISO 22301 Ахлах аудитор / Тэргүүлэх хэрэгжүүлэгч зэрэг олон төрлийн гэрчилгээтэй.

ХӨТӨЛБӨР ТАТАХ