Зорилго 

Иргэдийн банкны бизнес моделийн өөрчлөлт, бүтэц, зохион байгуулалт, сувгийн стратеги, ямар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ямар сегментийн харилцагчид ямар сувгаар хүргэх нь оновчтой болох, финтек, дижитал шилжилтүүдийг сувгийн стратегидаа хэрхэн ашиглах, борлуулалт, харилцаа, брэнд гэх зэрэг иргэдийн банкны процессын бүтэн зураглалын хүрээнд цогц сувгийн стратегийг хөгжүүлэх чадвартай болно. 

 Зорилтот бүлэг

Иргэдийн банкны газрын бүх  түвшний ажилтнууд

Агуулга

Олон улсын иргэдийн банкны стратеги дахь түгээлтийн шинэ сувгууд, иргэдийн банкны хөгжлийн үе шатны менежментийн чухал хэсгүүд болох:

•Иргэдийн банкны ерөнхий чиг хандлага, сорилтууд

•Сувгийн стратеги, зохион байгуулалт

•Сувгуудын байршил 

•Нийгэм хүн амын хувьсал, банкны шинэ зан төлөв

•Шинэ тоглогчид /финтек/, Хиймэл оюун ухаан

•Уламжлалт маркетингаас и-маркетингруу шилжих нь зэрэг агуулгууд багтана.

Сургагч багш

House of Training Institute-н сургагч багш орно.