Зорилго

Харилцагч татах, андеррайтинг хийхээс эхлээд дансны удирдлага, зээл цуглуулах, багцын удирдлага зэрэг зээл олгох үе шатыг бүхэлд нь хамрах зээлийн эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр бөгөөд бодит жишээн дээр судалгаа болон загварчлал хийх болно.

Зорилтот бүлэг

Иргэдийн банкны газрын ажилтнууд, тэднийг дэмжин ажилладаг эрсдэлийн удирдлагын чиг үүрэг бүхий ажилтнууд (зээлийн эрсдэл, үйл ажиллагааны эрсдэл, аудит, комплаенс)

Агуулга

Зээлийн эрсдэлийн удирдлага

Иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүний төлөвлөгөө, ашигт байдал

Иргэдийн зээл авах, зээлийн эрсдэлийн оноо

Зээлийн талаар мэдээлэл цуглуулах

Баялагийн зээл –wealth lending

Багцын удирдлага, MIS-н үр дүнтэй хэрэглээ

Залилангийн эрсдэлийн удирдлага

Эрсдэлийн шийдвэр гаргалтын тогтоолцоо

Сургагч багш ANZI-н сургагч багш орно.