Зорилго

Хөрвөх чадварын эрсдэлийн хэлбэр, эх үүсвэрийн талаар ойлголттой болохоос гадна хөрвөх чадварын эрсдэлийн шинжилгээ, эрсдэлийг тооцоолох түгээмэл аргуудад суралцахын хамт хүндрэлийн үед авч хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн төлөвлөгөө боловсруулах ур чадваруудыг эзэмшинэ.

Зорилтот бүлэг

Арилжааны банк, Төвбанкны мэргэжилтнүүд, зохицуулах хороонд эрсдэлийн удирдлагаар ажилладаг албан тушаалтнууд

Агуулга

Танилцуулга

Арилжааны хөрвөх чадварын эрсдэл 

Санхүүжилтийн хөрвөх чадварын эрсдэл 

Банкнуудын хөрвөх чадварын эрсдэлийн удирдлага 

Санхүүгийн хямрал 2007-2009: Кейс судалгаа

Дасгал ажил 

Сургагч багш

Giovanni Gentili-Европын хөрөнгө оруулалтын банкны (EIB) сангийн болон хөрвөх чадварын эрсдэлийн хэлтсийн дарга