Зорилго

Мэргэжлийн түвшинд сургалт төлөвлөн боловсруулах, сургалтыг шинэлэг маягаар удирдан явуулахад суралцана.

Зорилтот бүлэг

Сургалт төлөвлөж, удирдан явуулдаг сургагч багш, сургалтын менежер, сургалтын нэгжийн ажилтан, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, Сэдэлжүүлэгч шатны сургалтад хамрагдсан оролцогчид

Агуулга 

Сургалтыг суралцагчийн хүлээлттэй нийцүүлэх нь

Хичээлийн төлөвлөгөө, дизайн боловсруулах нь

Сургалтын гарын авлага боловсруулах нь

Сургалтад видео ашиглах нь

Шинэ үеийнхний шаардлагад нийцсэн сургалт

Өөрчлөлтөд дасан зохицох нь

Сургагч багш Банк санхүүгийн академийн сургагч багш нар орно.