Худалдааны санхүүжилт

5 өдөр

4 цаг

Англи

Цахим

Зорилго

 1. Худалдан авалтын гэрээний үндсэн ойлголтууд, гадаад худалдааны санхүүжилтийн үндсэн суурь гэрээ, түүнтэй холбогдох эрсдэл, тулгамдаж буй гол асуудлууд
 2. Гадаад худалдаан дахь Incoterm-ыг ойлгох, Incoterms 2020 шинэчилсэн найруулга – тэдгээрийн гадаад худалдаа, худалдааны санхүүжилт дээрх бодит нөлөө
 3. Худалдааны санхүүжилтийн төлбөрийн үндсэн арга хэрэгсэл: инкассын төлбөр тооцоо, аккредитивын талаар ойлголтууд
 4. Аккредитив нээхтэй холбоотой гол ойлголтууд болон асуудлууд, импортын аккредитив нээх
 5. Экспортын аккредитив нээх гол ойлголтууд, зөвлөгөө өгөх, баталгаажуулах, баримт бичгийг хүлээж авах болон, баримт бичиг шалгах үндсэн зарчмууд
 6. Аккредивит нээхтэй холбоотой санхүүжилтийн үндсэн арга техникүүд
 7. Гадаад худалдааны санхүүжилтэд хэрэглэгдэх баталгааны төрлүүд болон тэдгээрийн үндсэн зарчмууд
 8. Олон Улсын Худалдааны Танхимын Инкассын төлбөр тооцоо (URC 522), Аккредитив (UCP 600) болон Гадаад баталгаа (URDG758 & ISDGP)-ны дүрмийн үндсэн зарчмууд
 9. KYC, AML, CTF гэх мэт худалдааны комплаеэс-н үндсэн зарчмууд
 10. Худалдааны санхүүжилтэд гардаг залилан болон үүнээс урьдчилан сэргийлэх

Зорилтот бүлэг

 • Банкны худалдааны санхүүжилт, төлбөр тооцоо, баталгаа, экспорт/импортын санхүүгийн хэлтэст ажилладаг ажилтнууд;
 • Худалдааны санхүүжилтийн мэргэжилтнүүд, фронт оффисын банкны мэргэжилтнүүд, харилцааны менежерүүд;
 • Банкны хуульч, аудитор, дунд шатны удирдлага, байгууллагын банкны менежерүүд

Арга барил

Сургалт нь цахимаар явагдах ба онолын семинар ба практик кэйс дасгалууд дээр ажиллана. явагдана.

ОГНОО

2023 онд төлөвлөгдөөгүй. Захиалгаар анги бүрдүүлэн авах боломжтой.

Агуулга

Аккредитив

 • Аккредитив – цикл болон аккредитивын үндсэн зарчим
 • Импортын аккредитив – зааварчилгаа – аккредитив нээх, Өргөдлийн маягтыг дэлгэрэнгүй
 • Аккредитивын баримт бичгийн тодорхойлолт
 • Нарийвчилсан кэйс судалгаа – импортын аккредитив нээх
 • Аккредитив олгох – SWIFT MT700-ийн дэлгэрэнгүй
 • Нэмэлт өөрчлөлтүүд – хүсэлт болон SWIFT MT707
 • Нэмэлт өөрчлөлтүүд – илүү төвөгтэй нөхцөл байдал
 • Аккредитив дахь SWIFT-ийн өөрчлөлтүүд
 • Нарийвчилсан кэйс судалгаа – Импортын аккредитив нээх – МТ 700
 • Экспортын аккредитив – нэршил болон нөхцөлүүд
 • Зөвлөх, баталгаажуулах
 • Баталгаажуулах – үүсэж болох төвөгтэй нөхцөл байдлууд
 • Зөрчилтэй бичиг баримтыг шийдвэрлэх, татгалзах
 • Нарийвчилсан кэйс судалгаа – Баталгаажуулах болон Өөрчлөлтүүд
 • Аккредитивын санхүүжилт – тээвэрлэлтийн өмнөх болон тээвэрлэлтийн дараах санхүүжилт
 • Баримт бичгийг танилцуулах – үндсэн дүрэм
 • Баримт бичгийн шалгах – үндсэн дүрэм
 • Арилжааны бичиг баримтыг шалгах
 • Тээвэрлэлтийн бичиг баримтыг шалгах
 • Даатгалын бичиг баримтыг шалгах
 • Нарийвчилсан кэйс судалгаа – Тээвэрлэлтийн болон даатгалын бичиг баримт

 

Гадаад баталгаа, Олон улсын худалдааны танхимын Дэманд Баталгаа-ны дүрэм – URDG 758 & ISDGP

 • Гадаад баталгаа – үндсэн ойлголтууд
 • URDG 758 – Олон улсын худалдааны танхимын Дэманд Баталгаа-ны дүрэм
 • URDG 758-н үндсэн зарчмууд
 • Дүрмийн гол асуудлууд болон практик хэрэглээ
 • Нарийвчилсан кэйс судалгаа – Баталгааны бичиг

 

Олон улсын худалдааны танхимын Дэманд Баталгаа-ны дүрэм – URDG 758 & ISDGP

 • Олон төрлийн баталгаа боловсруулах
 • Зөв үг хэллэг болон практик дээр гардан алдаа
 • Effectiveness clauses – cases
 • Reduction clauses – cases
 • Demands under demand guarantees
 • Нарийвчилсан кэйс судалгаа

 

Худалдааны санхүүжилтийн комплаенс, залилангаас урьдчилан сэргийлэх

 • Худалдааны санхүүжилт – мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх
 • Мөнгө угаах, залилан мэхлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үндсэн зарчим
 • Залилан, мөнгө угаах гэмт хэргийн кэйс судалгаа
 • Хэлэлцүүлэг

 

Сургагч багш

Picture of Павел Андрле

Павел Андрле

Павел Андрле нь олон улсын худалдааны санхүүжилтийн зөвлөх, сургагч багш бөгөөд “Худалдааны Санхүүжилтийн Зөвлөх” компанийн үүсгэн байгуулагч юм. Тэрээр Чех улсын ICC-ийн Банкны Комиссын Нарийн Бичгийн Дарга бөгөөд олон улсад Чех улсыг төлөөлөн ICC-ийн Банкны Комиссын хуралд тогтмол оролцдог. Тэрээр URBPO-г боловсруулахад ICC-ийн Банкны Комиссын гишүүнээр оролцсон.

ХӨТӨЛБӨР ТАТАХ

Танд энэ төрлийн бусад сургалтуудыг
санал болгож байна