Банк санхүүгийн академийн хувь гишүүнчлэлийн хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагаанууд

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Pro-Bankers series: Санхүүгийн боловсрол - ANZI, Australia 2020-11-03-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 4
Pro-Bankers series: Өөрийгөө болон бусдыг таних арга: Transactional analysis - ANZI, Australia 2020-11-17-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 16
Pro-Bankers series: Хүний нөөцийг чадавхжуулах - ANZI, Australia 2020-11-24-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 5
Pro-Bankers series: Бизнесийн уналт, сэргэлт - ANZI, Australia 2020-12-01-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 2
Pro-Bankers series: Банк, санхүүгийн салбар дахь авлигын эсрэг арга хэмжээ - ANZI, Australia 2020-12-08-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 4