Mастер сургагч багш​

Зорилго Сургалтын амжилт, үр дүнг зөв үнэлэх, сонирхогч болон оролцогч талуудад сургалт явуулах болон явуулсны үр өгөөжийг хамгийн үр дүнтэйгээр тайлбарлах арга, аргачлалд суралцана. Зорилтот бүлэг Мастер сургагч багшид бэлтгэгдэж буй сургагч багш нар, зөвлөхүүд Агуулга Үнэлгээний гол хэмжүүрүүд Сургалтын чанарын стандартыг бий болгох нь Сургалтын материалыг үнэлэх нь Хэрэгцээний судалгаанд зориулж мэдээлэл цуглуулах нь […]

Бүтээлч сургагч багш (Сертификаттай)

Зорилго Мэргэжлийн түвшинд сургалт төлөвлөн боловсруулах, сургалтыг шинэлэг маягаар удирдан явуулахад суралцана. Зорилтот бүлэг Сургалт төлөвлөж, удирдан явуулдаг сургагч багш, сургалтын менежер, сургалтын нэгжийн ажилтан, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, Сэдэлжүүлэгч шатны сургалтад хамрагдсан оролцогчид Агуулга  Сургалтыг суралцагчийн хүлээлттэй нийцүүлэх нь Хичээлийн төлөвлөгөө, дизайн боловсруулах нь Сургалтын гарын авлага боловсруулах нь Сургалтад видео ашиглах нь Шинэ үеийнхний […]