Эрсдэлийн дата нэгтгэл, тайлагнал

КОВИД-19 цар тахлын үе, бусад санхүүгийн хямралын үед илэрсэн томоохон сургамжуудын нэг нь банкны дотоод IT-н тогтолцоо, дата архитектур нь банкуудын эрсдэлийн түвшинг хурдан, оновчтой, бизнесийн шугам бүрээр тодорхойлж тайлагнах боломжгүй байгааг харуулсан. Банкнуудын хувьд мэдээллийн найдвартай байдал нь шийдвэр гаргалт мөн эрсдэлийн нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд урьдчилсан суурь нөхцөл болдог учраас мэргэжилтүүд өгөгдлийн чанар, эрсдэлийн […]

Дотоод аудит, coso тогтолцоог хэрэгжүүлэх

Зорилго Байгууллагын дотоод аудитын үйл ажиллагааг сайжруулах, олон улсын корпорацууд, Төв банкнууд, арилжааны банкнуудын мөрдөж ажилладаг COSO тогтолцоог хэрхэн хэрэгжүүлэх аргачлалд суралцах болно. COSO-гийн зорилтууд нь дотоод хяналтын үр дүнтэй системийг хэрэгжүүлэхэд тусалдаг бөгөөд 5 бүрэлдэхүүн хэсэг (Хяналт удирдлагын орчин, эрсдэлийн үнэлгээ, хяналтын үйл ажиллагаа, мэдээлэл ба харилцаа холбоо, эргэх холбоо)-ийн хүрээнд байгууллага зорилго, стратеги, […]

Зээлийн эрсдэл болон мөнгөн урсгалын шинжилгээ

Зорилго Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн чадавхыг тодорхойлох, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн асуудлуудыг уялдуулан дүн шинжилгээ хийх, мөнгөн урсгалын ирээдүйн төлөвийг үнэлэх мөн эрсдэлийн үнэлгээг гараар хийж сурах , санхүүгийн хүндрэлтэй тулсан зээлдэгчид санхүүгийн нөхцөл байдалд нь тохирох зорилгыг тодорхойлоход нь туслах, зээлийн хорооны хурал (удирдлага)-д товч, тодорхой дүгнэлт, зөвлөмж гаргахад суралцана. Зорилтот бүлэг Бизнесийн зээлтэй […]

Иргэдийн банкны шинэ тренд, стратегиуд

Зорилго  Иргэдийн банкны бизнес моделийн өөрчлөлт, бүтэц, зохион байгуулалт, сувгийн стратеги, ямар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ямар сегментийн харилцагчид ямар сувгаар хүргэх нь оновчтой болох, финтек, дижитал шилжилтүүдийг сувгийн стратегидаа хэрхэн ашиглах, борлуулалт, харилцаа, брэнд гэх зэрэг иргэдийн банкны процессын бүтэн зураглалын хүрээнд цогц сувгийн стратегийг хөгжүүлэх чадвартай болно.   Зорилтот бүлэг Иргэдийн банкны газрын бүх  түвшний ажилтнууд […]