C-Level

600,000₮

 • Хэрэгцээнд суурилсан сургалт
 • Өглөөний цайтай уулзалт
 • Цуврал уулзалт семинар
 • Манлайлал
 • Удирдлагын хөгжлийн хөтөлбөр
 • Мэдлэг хуваалцах семинар
 • Бататгах хэлэлцүүлэг
 • Мэргэжлийн цуврал семинар 
 • Хувь хүний хөгжлийн сургалт
 • Улирлын мэдээлэл
 • Дотоодын 16 цагийн сургалтаас хөнгөлөлт
 • ОУ-ын сургалтаас хөнгөлөлт
 • Цахим номын сан
 • ОУ-ын сургалтад ажиглагчаар оролцох эрх
 • ОУ-ын сургагч багшийн сургалтад оролцох эрх

 

Junior-UB

100,000₮

 • Хэрэгцээнд суурилсан сургалт
 • Өглөөний цайтай уулзалт
 • Цуврал уулзалт семинар
 • Манлайлал
 • Удирдлагын хөгжлийн хөтөлбөр
 • Мэдлэг хуваалцах семинар
 • Бататгах хэлэлцүүлэг
 • Мэргэжлийн цуврал семинар 
 • Хувь хүний хөгжлийн сургалт
 • Улирлын мэдээлэл
 • Дотоодын 16 цагийн сургалтаас хөнгөлөлт
 • ОУ-ын сургалтаас хөнгөлөлт
 • Цахим номын сан
 • ОУ-ын сургалтад ажиглагчаар оролцох эрх
 • ОУ-ын сургагч багшийн сургалтад оролцох эрх

 

Junior-Rural

60,000₮

 • Хэрэгцээнд суурилсан сургалт
 • Өглөөний цайтай уулзалт
 • Цуврал уулзалт семинар
 • Манлайлал
 • Удирдлагын хөгжлийн хөтөлбөр
 • Мэдлэг хуваалцах семинар
 • Бататгах хэлэлцүүлэг
 • Мэргэжлийн цуврал семинар 
 • Хувь хүний хөгжлийн сургалт
 • Улирлын мэдээлэл
 • Дотоодын 16 цагийн сургалтаас хөнгөлөлт
 • ОУ-ын сургалтаас хөнгөлөлт
 • Цахим номын сан
 • ОУ-ын сургалтад ажиглагчаар оролцох эрх
 • ОУ-ын сургагч багшийн сургалтад оролцох эрх

 

Trainers

240,000₮

 • Хэрэгцээнд суурилсан сургалт
 • Өглөөний цайтай уулзалт
 • Цуврал уулзалт семинар
 • Манлайлал
 • Удирдлагын хөгжлийн хөтөлбөр
 • Мэдлэг хуваалцах семинар
 • Бататгах хэлэлцүүлэг
 • Мэргэжлийн цуврал семинар 
 • Хувь хүний хөгжлийн сургалт
 • Улирлын мэдээлэл
 • Дотоодын 16 цагийн сургалтаас хөнгөлөлт
 • ОУ-ын сургалтаас хөнгөлөлт
 • Цахим номын сан
 • ОУ-ын сургалтад ажиглагчаар оролцох эрх
 • ОУ-ын сургагч багшийн сургалтад оролцох эрх