БСА Судалгааны ажлын уралдаан - 2015 он

Судалгааны уралдаан

Энэ удаагийн уралдааныг “БАНК БОЛОН САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан.

Энэ удаагийн уралдааныг “БАНК БОЛОН САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан.

Банк Санхүүгийн Академиас жил бүр уламжлал болгон явагддаг "СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН УРАЛДААН - 2015" амжилттай зохион байгуулагдлаа.