Банкны сургагч багшийг чадавхжуулах төслийн зорилго нь олон улсад хэрэгжиж буй сургалтын хөтөлбөрөөр сургагч багш нарын одоогийн ур чадварын түвшнийг олон улсын стандартад харьцуулж хөгжүүлэн, сургагч багшийн чадвар, чадамжийн хамгийн сүүлийн үеийн хандлага, оролцоонд суурилсан арга зүйг нийт банк, санхүүгийн салбарын хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх бүтэц, тогтолцоог бэхжүүлэх явдал юм.