RE/EE төслийн зээл олголт болон ESG банкны тайлагналын сэдвээр сургалт болно

ESG – Environmental, Social and Governance. ESG буюу байгаль орчин, нийгэм, засаглалтай холбоотой боломж, эрсдэлүүд нь банк, санхүүгийн байгууллагуудад улам бүр хамааралтай болж байна. Дэлхийн уур амьсгалыг сэргээх олон улсын томоохон зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд санхүүгийн байгууллагууд, хөрөнгө оруулагчид, мөн банкирууд нь RE, EE санхүүжилтийн асуудлыг сайтар ойлгох, ESG зохицуулалтын шинэ шаардлагуудыг идэвхтэй хэрэгжүүлж, дагаж мөрдөх […]