Зорилго

Комплаенсийн тухай ойлголтыг өгөх, комплаенсийн зорилго, бодлого, чиг үүргийг таниулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангахад туслах, удирдах ажилтнуудад ажлын байрандаа ёс зүйн хэмжээг дагаж мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, хувь хүний мэдээллийг ямагт хамгаалах, мэргэжлийн стандартыг баримтлах ухамсрыг төлөвшүүлэхэд оршино.

Зорилтот бүлэг

Банк санхүүгийн байгууллагын нийт ажилтнууд 

Агуулга

•Комплаенсийн тухай үндсэн ойлголт 

•Ажилтны ёс зүйн зарчмууд

•Ажилтны ёс зүйн төлөвшил

•Мөнгөн угаах терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс сэргийлэх

•Хувь хүний мэдээллийн хамгаалалт

Сургагч багш

Банк санхүүгийн академийн сургагч багш нар орно.