Зорилго

Банк, санхүүгийн байгууллагын зээлийн мэргэжилтнүүд болон гэрээ байгуулахтай холбоотой чиг үүрэг бүхий ажилтнууд гэрээ байгуулахтай холбоотой анхаарах зүйлсийг судалж мэднэ.  

Зорилтот бүлэг

Зээл олгох үйл ажиллагаанд оролцдог ажилтнууд

Агуулга

Зээлийн гэрээ 

Барьцааны гэрээ 

Батлан даалтын гэрээ 

Фидуцийн гэрээ  

Дээрх гэрээнүүдийг байгуулахтай холбоотой кейс, дадлага

Сургагч багш Банк санхүүгийн академийн сургагч багш нар орно.