Зорилго

Сургалтын суурь онолтой танилцаж, сургагч багшийн үндсэн барилаа тогтооход тусална.

Зорилтот бүлэг

Байгууллагын дотоод сургагч багшаар бэлтгэгдэх бүх түвшний ажилтнууд, Сургалтын нэгжийн ажилтнууд, БСА-тай хамтран ажиллах сургагч багш, зөвлөхүүд

Агуулга

•Сургагч багшийн мэдвэл зохих суурь ойлголтууд

•Хэцүү оролцогчидтой ажиллах нь

•Сургагч багш бизнесийн түнш болох нь

•Ой тогтоолт, танин мэдэхүйд ухамсрын нөлөө

•Сургалтад тохирсон тоглоомыг төлөвлөх нь

•Үр дүнтэй тест бэлтгэх нь

•Сургалт бүрийг амжилттай явуулах нь

Сургагч багш Банк санхүүгийн академийн сургагч багш нар орно.