Зорилго

Сургагч багш бол бусдыг манлайлагч, удирдагч, көүч, ментор бөгөөд энэ утгаараа олон улсын эдийн засаг, хүний нөөцийн ур чадвар, менторингийн шинэ хандлагыг цаг ямагт мэдэрч байх ёстой. Энэ шатны суралцагчид сургалт, талант хөгжлийн асуудлуудыг хэрхэн шийдэх, шийдлийг хэрхэн сайжруулах тухай төвлөрөн суралцана.

Зорилтот бүлэг

Ментор, көүчээр бэлтгэгдэж буй ажилтнууд, хүний нөөц болон сургалтын нэгжийн ажилтнууд, БСА-тай хамтран ажиллах зөвлөхүүд

Агуулга

•Ажлын байранд эерэг уур амьсгал бүрдүүлэх нь

•Сургалтад ажиглалтын аргыг ашиглах нь

•Ажилтныг хөгжүүлэхэд менежерийн чиглүүлэх үүрэг

•Байгууллагад менторингийн соёл бүрдүүлэх

•Байгууллагад көүчингийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

•Цахим сургалтын дизайн

Сургагч багш

Банк санхүүгийн академийн сургагч багш нар орно.