PREPARATION COURSE TO THE CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER® (CISM®) CERTIFICATION

IT

Share This Course: Дижитал шилжилт хурдассаар байгаа энэ үед кибер халдлага, цахим залилан, мэдээллийн аюулгүй байдлын зөрчлүүд ихсэж байгаа тул цахим болон мэдээллийн аюудгүй байдлын хангасан байгууллага болох нь нэр хүнд, харилцаа холбоо, харилцагчийн үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Зорилго Сургалтад хамрагдснаар цахим аюулгүй байдлын хүрээнд гарч буй асуудлуудыг мэдэрч, сонголтоо хийж, шийдвэр гаргах боломжтой болох ба CISM (Certified Information […]