Зорилго

Банкны салбарт ажиллахад шаардлагатай мэргэжлийн, ёс зүйн болон санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлийн мэдлэг, ур чадварыг олон улсын жишигт нийцүүлэн олгох замаар тасралтгүй сургаж, хөгжүүлэх зорилготой юм. Сургалтад амжилттай хамрагдаж, батламж авах нь тухайн ажилтан мэдлэг ур чадвараа салбартаа хүлээн зөвшөөрүүлэх, цаашдын карьер хөгжилд нь дэмжлэг болох ач холбогдолтой. 

Зорилтот бүлэг

 Банкны шинэ ажилтнууд 

Агуулга

Эдийн засгийн нөхцөл байдал 

Хууль эрх зүйн үндэс 

Харилцах данс, хадгаламж, төлбөр тооцоо 

Зээлийн үйл ажиллагаа 

Нягтлан бодох үндэс  

Харилцагчид үр дүнтэй зөвлөх, санхүүгийн бүтээгдэхүүн борлуулах

Комплаенс

Ёс зүй 

ХАБАЭ 

Цахим аюулгүй байдал (бие даан суралцах) 

МУТСТ- CFT (бие даан суралцах) 

Сургагч багш Банк санхүүгийн академийн сургагч багш нар орно.