САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛЫН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ 9 /IFRS 9/

4 өдөр

8 цаг

Англи (дагалдах орчуулгатай)

Танхим

IFRS 9 сургалтаар IFRS 9-д шинээр нэвтрүүлсэн нэмэлт өөрчлөлт, шаардлагуудыг тайлбарлаж, практик дасгалуудтай ажиллана. 

Зорилго

Энэхүү сургалтаар СТОУС-ын нарийвчилсан, ахисан түвшний мэдлэг, хэрэглээг оролцогч нарт олгоно.

Зорилтот бүлэг

Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, хяналт шалгалтын дунд түвшний менежерүүд, зээлийн газрын удирдлагууд гадна эрсдэлийн менежерүүд, ахлах ажилтнууд, дотоод аудиторууд 

Арга барил

Сургалт танхимаар, дагалдах орчуулгатай явагдана

ОГНОО

2023.03.14 – 2023.03.17

Агуулга

IFRS-ийн тухай

 • Танилцуулга
 • IFRS
 • Үндсэн болон хүүгийн төлбөр (IFRS 9) 
 • Хеджинг (IFRS 9) 
 • IFRS Санхүүгийн тайлангууд (IAS1, IFRS7) 

Хоорондын хамаарал, дэвшилтэт технологи

 • Зээлийн бүтээгдэхүүнүүд (IFRS 9) 
 • Элэгдэл (үнэ цэний бууралт) (IFRS 9) 
 • Базел II,III  

Бүртгэл, тайлагнал

 • Тодруулга- IFRS 9/IFRS 7 
 • Зах зээлийн үнэ (IFRS13/IFRS7) 
 • Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (IFRS 5) 

Сургагч багш

Mr. Robert Hall

House of Training, Luxembourg

ХӨТӨЛБӨР ТАТАХ

Танд энэ төрлийн бусад сургалтуудыг
санал болгож байна