Зорилго

Банк санхүүгийн байгууллагын ажилтнуудад асуудалтай зээлтэй ажиллах арга барил эзэмшихэд тусалж, асуудалтай зээлтэй ажиллах процессыг ойлгож, боломжит бизнесийг дэмжих, эрсдэлд суурилсан зөвлөмж дүгнэлт гаргах арга барил олгоход оршино. Зээлдэгч, зээлдэгчийн бизнесийг бодитоор үнэлж дүгнэх ур чадвар эзэмшсэнээр цаг хугацаа алдах, дахин сэргэх боломжтой бизнесийг алдах, зээлийн хохирлыг бууруулах боломжоо алдах магадлалыг бууруулна.

Зорилтот бүлэг

Зээлийн бүтцийн өөрчлөлт, чанаргүй зээл, зээлийн эргэн төлөлт хариуцсан бүх шатны менежер, хуульч, тусгай активын ажилтан

Агуулга

Асуудалтай зээл, асуудалтай зээлийн асуудал нь юу вэ?

Асуудалтай зээлийг шийдвэрлэх алхмууд – юу хийгдэж болох вэ?

Эдийн засгийн нөхцөл байдал уу, удирдлагын багийн ур чадвар уу?

Бизнесийг сэргээх үү, зээлийн гэрээг цуцлах уу?

Санхүүгийн болон компанийн бүтцийн өөрчлөлт, шалгуур үзүүлэлт нь юу вэ?

Бизнесийг сэргээх ажиллагаа амжилтгүй болох нь – алдаанаас юу суралцав?

Сургагч багш Kenny Tay- Санхүүгийн ур чадварын олон улсын сургагч багш, Бизнесийн Зөвлөх /CA(M) FCCA FCMA CGMA/ . Сингапур, Малайз, Австрали, Хонг Конг зэрэг Азийн томоохон орнуудад банк, санхүүгийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Kenny Tay нь сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 20,000 гаруй бизнесийн удирдлагуудад сургалт явуулсан туршлагатай санхүүгийн салбарын сургагч багш юм.