Зорилго

Даатгалын тухай ойлголт, хууль, эрх зүйн зохицуулалт, даатгалын бүтээгдэхүүн,  гэрээний тухай ойлголт, нөхөн төлбөр,  бизнесийн ёс зүй, банкны даатгалын зуучлалын ажилтны ёс зүйн дүрэм талаар ойлголттой болж Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд заасан шаардлагын дагуу даатгалын  зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах болно.

Зорилтот бүлэг

Арилжааны банкны нэгжийн (салбар, ТТ) захирал, эрхлэгч, даатгалын нэгжийн ажилтан, бусад даатгалын зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх ажилтнууд 

Агуулга

Ердийн даатгалын гэрээ ба түүний нөхцөл

Ердийн даатгалын хэлбэрүүд (хөрөнгийн даатгал, гэнэтийн ослын даатгал, хариуцлагын даатгал)

Давхар даатгалын үйл ажиллагаа

Ипотекийн болон гэнэтийн ослын даатгал, холбогдох зохицуулалт

МУТСТ-тэй тэмцэх тухай

Компанийн засаглал, Комплаенс

Малын индексжүүлсэн даатгал

Урт хугацааны даатгал /амьдралын даатгал/

Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа, Банкны даатгалын ажилтны ёс зүйн дүрэм

Санхүүгийн үйлчлүүлэгчийн эрх ашиг

Сургагч багш Банк санхүүгийн академийн сургагч багш нар орно.