2023 оны сургалтын урьдчилсан төлөвлөгөө

Банк Санхүүгийн Академи 2022 онд хийсэн “Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа” болон “Банкны салбарын сургалтын хэрэгцээний судалгаа”-нд үндэслэн боловсруулсан 2023 оны сургалтын урьдчилсан төлөвлөгөөг гарган та бүхэндээ хүргэж байна.