ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭРСДЭЛИЙГ УДИРДАХ НЬ

Share This Course: Худалдааны санхүүжилттэй холбоотой бүтээгдэхүүний борлуулалтыг өсгөх зорилгоор импортлогч, экспортлогч, борлуулагч, үйлдвэрлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч нарт банк гадаад худалдааны бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ идэвхийлэн санал болгоно. Харин банкны харилцагч нар борлуулалтаа өсгөхийн тулд худалдан авалтын том том гэрээ байгуулахыг хичээх бөгөөд хяналт, эрсдэл, эрсдэл бууруулах талаа орхигдуулах нь бий. Банк болон харилцагчийн аль нь ч худалдааны […]

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛЫН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ 9 /IFRS 9/

Share This Course: IFRS 9 сургалтаар IFRS 9-д шинээр нэвтрүүлсэн нэмэлт өөрчлөлт, шаардлагуудыг тайлбарлаж, практик дасгалуудтай ажиллана.  Зорилго Энэхүү сургалтаар СТОУС-ын нарийвчилсан, ахисан түвшний мэдлэг, хэрэглээг оролцогч нарт олгоно. Зорилтот бүлэг Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, хяналт шалгалтын дунд түвшний менежерүүд, зээлийн газрын удирдлагууд гадна эрсдэлийн менежерүүд, ахлах ажилтнууд, дотоод аудиторууд  Арга барил Сургалт танхимаар, дагалдах орчуулгатай явагдана […]

Харилцагчаа эргүүлэн татах

Share This Course: Таны харилцагч таныг ирж, бизнесийг нь аврах бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, нөхцөл санал болгохыг хүлээгээд сууж байгаа. Санхүүгийн зөвлөх атны хөдлөх цаг иржээ. Та эдийн засгийг сэргээх хүчин болж, бизнесийн шинэ загварыг эрэлхийл. Харилцагчаа эргүүлэн татах, харилцагчийн багцыг шинэчлэх, идэвхжүүлэх арга замаа тодорхойлсон онцлог хөтөлбөр хэрэгжүүлье.  Зорилго  Байгууллага харилцагчаа эргүүлэн татах тал дээр дутмаг […]

Худалдааны санхүүжилт

Share This Course: Зорилго Худалдан авалтын гэрээний үндсэн ойлголтууд, гадаад худалдааны санхүүжилтийн үндсэн суурь гэрээ, түүнтэй холбогдох эрсдэл, тулгамдаж буй гол асуудлууд Гадаад худалдаан дахь Incoterm-ыг ойлгох, Incoterms 2020 шинэчилсэн найруулга – тэдгээрийн гадаад худалдаа, худалдааны санхүүжилт дээрх бодит нөлөө Худалдааны санхүүжилтийн төлбөрийн үндсэн арга хэрэгсэл: инкассын төлбөр тооцоо, аккредитивын талаар ойлголтууд Аккредитив нээхтэй холбоотой […]

Санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх ур чадвар

Share This Course: Арилжааны банкны хувьд үйл ажиллагааны гол цөм нь бизнесийн зээл юм. Санхүүгийн мэдээллийг ойлгох, унших, тэдгээрийг эрсдэл үнэлэхэд ашиглах ур чадвар бизнесийн зээлийн орчинд нэн чухал. Бизнесийн зээлд зайлшгүй шаардлагатай санхүүгийн мэдээлэл нь тухайн бизнесийн санхүүгийн загвар, өнгөрсөн үеийн гүйцэтгэл болон ирээдүйн таамаглал тооцооллоос бүрдэнэ Зорилго Бизнесийн KPI-г ойлгох, унших, бизнесийн дотоод, […]

Байгууллагын зээлийн эрсдэлийн удирдлага

Зорилго Байгууллагын зээлийн эрсдэлийн хяналт, удирдлагыг сайжруулах арга аргачлал, загварыг эрсдэлийн ахлах менежер болон зээлийн бодлого боловсруулагч, хянагч нарт танилцуулах зорилготой ба бизнесийн орчин, бизнесийн байгууллагад эрсдэлийн дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ, мониторинг хийх практик ур чадварт суралцана. Зорилтот бүлэг Банкны зээлийн бодлого журам боловсруулах үүрэг бүхий менежер, эрсдэлийн менежер, дотоод аудитор Агуулга Бизнесийн салбарын эрсдэл, […]

Зээл олгохтой холбоотой гэрээний харилцаа

Зорилго Банк, санхүүгийн байгууллагын зээлийн мэргэжилтнүүд болон гэрээ байгуулахтай холбоотой чиг үүрэг бүхий ажилтнууд гэрээ байгуулахтай холбоотой анхаарах зүйлсийг судалж мэднэ.   Зорилтот бүлэг Зээл олгох үйл ажиллагаанд оролцдог ажилтнууд Агуулга Зээлийн гэрээ  Барьцааны гэрээ  Батлан даалтын гэрээ  Фидуцийн гэрээ   Дээрх гэрээнүүдийг байгуулахтай холбоотой кейс, дадлага Сургагч багш Банк санхүүгийн академийн сургагч багш нар орно.

Байгууллагын зээлийн шинжилгээ

Зорилго Бизнесийн салбар, бизнесийн байгууллагын эрсдэл, мөнгөн урсгалын шинжилгээг зээлийн бүтэц тодорхойлох болон зээлийн эрсдэлийн зэрэглэл тогтооход ашиглах, урт хугацаат мөнгөн урсгалын тооцоолол, тооцооллын олон хувилбар боловсруулах, үл мэдэгдэх хувьсагчийн нөлөөллийн эрчим буюу мэдрэмжийг тооцох арга аргачлал ашиглах практик ур чадвар олгоно. Зорилтот бүлэг Зээлийн чиг үүрэг бүхий ажилтнууд Агуулга •Бизнесийн салбарын эрсдэл, эрсдэлийн үнэлгээ […]

Төслийн санхүүжилт

Share This Course: Төслийн санхүүжилт нь зээлийн ахисан түвшний бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бөгөөд төслийн үйл ажиллагааны онцлог, эрсдэлээс хамааран зээлийн бүтцийг тодорхойлох арга техник эзэмших хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл, барилга,  уурхайн төслийн онцлогийг ойлгох, үр дүнтэй эрсдэлийн удирдлага хэрэгжүүлэх, эргэн төлөлтийг баталгаажуулах мөнгөн урсгалыг тодорхойлох шаардлагатай.    Зорилго Бизнесийн зээлийг төслийн санхүүжилттэй харьцуулан, ялгаатай тал, анхаарах болон чухал асуудлууд, […]