Эрсдэлийн дата нэгтгэл, тайлагнал

КОВИД-19 цар тахлын үе, бусад санхүүгийн хямралын үед илэрсэн томоохон сургамжуудын нэг нь банкны дотоод IT-н тогтолцоо, дата архитектур нь банкуудын эрсдэлийн түвшинг хурдан, оновчтой, бизнесийн шугам бүрээр тодорхойлж тайлагнах боломжгүй байгааг харуулсан. Банкнуудын хувьд мэдээллийн найдвартай байдал нь шийдвэр гаргалт мөн эрсдэлийн нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд урьдчилсан суурь нөхцөл болдог учраас мэргэжилтүүд өгөгдлийн чанар, эрсдэлийн […]

Худалдааны санхүүжилт (нэгжийн ажилтнууд)

Зорилго Импорт/экспорттой холбоотой төлбөр тооцооны хэрэгслүүдийг бодит жишээгээр баяжуулж, амьдралд хэрэгжүүлэхэд хялбар байдлаар хүргэнэ. Тээвэрлэлтийн өмнөх ба дараах санхүүжилтийн үндсэн арга техникийн талаар ойлголттой болохоос гадна KYC, AML, CTF зэрэг худалдааны комплаенстай холбоотой дагаж мөрдөх үндсэн зарчмуудыг ойлгох, худалдааны санхүүжилтийн залилан мэхлэх түгээмэл схемүүд болон үүнээс урьдчилан сэргийлэх ойлголттой болно. Зорилтот бүлэг Банкны худалдааны санхүүжилтийн газар хэлтэст, […]

Байгууллагын зээлийн эрсдэлийн удирдлага

Зорилго Байгууллагын зээлийн эрсдэлийн хяналт, удирдлагыг сайжруулах арга аргачлал, загварыг эрсдэлийн ахлах менежер болон зээлийн бодлого боловсруулагч, хянагч нарт танилцуулах зорилготой ба бизнесийн орчин, бизнесийн байгууллагад эрсдэлийн дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ, мониторинг хийх практик ур чадварт суралцана. Зорилтот бүлэг Банкны зээлийн бодлого журам боловсруулах үүрэг бүхий менежер, эрсдэлийн менежер, дотоод аудитор Агуулга Бизнесийн салбарын эрсдэл, […]

Зээл олгохтой холбоотой гэрээний харилцаа

Зорилго Банк, санхүүгийн байгууллагын зээлийн мэргэжилтнүүд болон гэрээ байгуулахтай холбоотой чиг үүрэг бүхий ажилтнууд гэрээ байгуулахтай холбоотой анхаарах зүйлсийг судалж мэднэ.   Зорилтот бүлэг Зээл олгох үйл ажиллагаанд оролцдог ажилтнууд Агуулга Зээлийн гэрээ  Барьцааны гэрээ  Батлан даалтын гэрээ  Фидуцийн гэрээ   Дээрх гэрээнүүдийг байгуулахтай холбоотой кейс, дадлага Сургагч багш Банк санхүүгийн академийн сургагч багш нар орно.

Байгууллагын зээлийн шинжилгээ

Зорилго Бизнесийн салбар, бизнесийн байгууллагын эрсдэл, мөнгөн урсгалын шинжилгээг зээлийн бүтэц тодорхойлох болон зээлийн эрсдэлийн зэрэглэл тогтооход ашиглах, урт хугацаат мөнгөн урсгалын тооцоолол, тооцооллын олон хувилбар боловсруулах, үл мэдэгдэх хувьсагчийн нөлөөллийн эрчим буюу мэдрэмжийг тооцох арга аргачлал ашиглах практик ур чадвар олгоно. Зорилтот бүлэг Зээлийн чиг үүрэг бүхий ажилтнууд Агуулга •Бизнесийн салбарын эрсдэл, эрсдэлийн үнэлгээ […]

Асуудалтай зээлийг удирдах нь

Зорилго Банк санхүүгийн байгууллагын ажилтнуудад асуудалтай зээлтэй ажиллах арга барил эзэмшихэд тусалж, асуудалтай зээлтэй ажиллах процессыг ойлгож, боломжит бизнесийг дэмжих, эрсдэлд суурилсан зөвлөмж дүгнэлт гаргах арга барил олгоход оршино. Зээлдэгч, зээлдэгчийн бизнесийг бодитоор үнэлж дүгнэх ур чадвар эзэмшсэнээр цаг хугацаа алдах, дахин сэргэх боломжтой бизнесийг алдах, зээлийн хохирлыг бууруулах боломжоо алдах магадлалыг бууруулна. Зорилтот бүлэг […]

Бизнесийн буюу жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл

Зорилго Бизнесийн зээлийг хэрэглээний зээлтэй харьцуулан бизнесийн зээлийн мэдлэг, ур чадвар эзэмших ба бизнесийн бүтэц, бизнесийн эрсдэлийг ойлгохын зэрэгцээ тухайн бизнест тохирсон зээлийн бүтэц тодорхойлох чадвар эзэмшиж, зээлийн эрсдэлийг үнэлэх суурь арга барилтай болно. Зорилтот бүлэг ЖДҮ, бизнесийн зээл, маркетингийн чиглэлээр ажилладаг бүх түвшний менежерүүд Агуулга •ЖДҮ болон түүний санхүүжилтийн хэрэгцээ •Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ •Бизнесийн […]

Зээлийн эрсдэл болон мөнгөн урсгалын шинжилгээ

Зорилго Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн чадавхыг тодорхойлох, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн асуудлуудыг уялдуулан дүн шинжилгээ хийх, мөнгөн урсгалын ирээдүйн төлөвийг үнэлэх мөн эрсдэлийн үнэлгээг гараар хийж сурах , санхүүгийн хүндрэлтэй тулсан зээлдэгчид санхүүгийн нөхцөл байдалд нь тохирох зорилгыг тодорхойлоход нь туслах, зээлийн хорооны хурал (удирдлага)-д товч, тодорхой дүгнэлт, зөвлөмж гаргахад суралцана. Зорилтот бүлэг Бизнесийн зээлтэй […]

Зээлийн мониторинг

Зорилго Зээлийн мониторинг, түүний үндсэн үүрэг, бизнес уналтын дохиог урьдчилан таних, эрсдэл бууруулах төлөвлөгөө боловсруулах практик арга барил эзэмшинэ. Зорилтот бүлэг Зээлийн багц удирддаг ахлах менежерүүд, зээлийн менежер харилцааны менежер, зээлийн аудитор, данс хариуцсан менежер Агуулга •Зээлийн чанарт мониторингийн гүйцэтгэх үүрэг •Зээлийн мониторингийн цар хүрээ •Зээлийн мониторингийн бодлого, үүрэг хариуцлага •Зээлийн дансны хяналт 1 – […]