ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭРСДЭЛИЙГ УДИРДАХ НЬ

Share This Course: Худалдааны санхүүжилттэй холбоотой бүтээгдэхүүний борлуулалтыг өсгөх зорилгоор импортлогч, экспортлогч, борлуулагч, үйлдвэрлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч нарт банк гадаад худалдааны бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ идэвхийлэн санал болгоно. Харин банкны харилцагч нар борлуулалтаа өсгөхийн тулд худалдан авалтын том том гэрээ байгуулахыг хичээх бөгөөд хяналт, эрсдэл, эрсдэл бууруулах талаа орхигдуулах нь бий. Банк болон харилцагчийн аль нь ч худалдааны […]

Салбарын Удирдлага

Share This Course: Төв оффисын толинд туссан тусгал нь салбар юм. Салбарын захирал нь тухайн нутаг дэвсгэртээ банкийг төлөөлж, салбар болон банкаа сурталчлан таниулах, нэр төрийг хамгаалах үүрэг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ банкныхаа системд үнэ цэнэ бий болгохоор ажилладаг. Топ удирдлагыг бэлтгэдэг, шалгадаг, туршдаг, хөгжүүлдэг амьд бааз нь салбар юм.  Зорилго Шинээр салбарын захирал болж буй болон […]

Ажилтнуудаа чадавхжуулах

Share This Course: Зорилго Оюун билгийн хаалгыг нээх  Далд ухамсар дахь бидний үнэ цэнэ, итгэл үнэмшил  Өөрийгөө танихуй  Мэдрэмж, сэтгэл санаа, оюун бодлоо сонсохуй  Зорилтот бүлэг Хүний нөөцийн ажилтнууд, өөрчлөлтийн үеийн стрессийг удирдах үүрэг бүхий ажилтан, ахлах болон дундаас дээш түвшний удирдлагууд   Арга барил Сургагч багшийн танилцуулга, сургалтын агуулгыг баяжуулах жишээ кейс/scenario дүн шинжилгээ, асуулт […]

Санхүүгийн дүн шинжилгээ хийх ур чадвар

Share This Course: Арилжааны банкны хувьд үйл ажиллагааны гол цөм нь бизнесийн зээл юм. Санхүүгийн мэдээллийг ойлгох, унших, тэдгээрийг эрсдэл үнэлэхэд ашиглах ур чадвар бизнесийн зээлийн орчинд нэн чухал. Бизнесийн зээлд зайлшгүй шаардлагатай санхүүгийн мэдээлэл нь тухайн бизнесийн санхүүгийн загвар, өнгөрсөн үеийн гүйцэтгэл болон ирээдүйн таамаглал тооцооллоос бүрдэнэ Зорилго Бизнесийн KPI-г ойлгох, унших, бизнесийн дотоод, […]

Төслийн санхүүжилт

Share This Course: Төслийн санхүүжилт нь зээлийн ахисан түвшний бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бөгөөд төслийн үйл ажиллагааны онцлог, эрсдэлээс хамааран зээлийн бүтцийг тодорхойлох арга техник эзэмших хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл, барилга,  уурхайн төслийн онцлогийг ойлгох, үр дүнтэй эрсдэлийн удирдлага хэрэгжүүлэх, эргэн төлөлтийг баталгаажуулах мөнгөн урсгалыг тодорхойлох шаардлагатай.    Зорилго Бизнесийн зээлийг төслийн санхүүжилттэй харьцуулан, ялгаатай тал, анхаарах болон чухал асуудлууд, […]

Асуудалтай зээлийг удирдах нь

Share This Course: Зорилго Банк санхүүгийн байгууллагын ажилтнуудад асуудалтай зээлтэй ажиллах арга барил эзэмшихэд тусалж, асуудалтай зээлтэй ажиллах процессыг ойлгож, боломжит бизнесийг дэмжих, эрсдэлд суурилсан зөвлөмж дүгнэлт гаргах арга барил олгоход оршино. Зээлдэгч, зээлдэгчийн бизнесийг бодитоор үнэлж дүгнэх ур чадвар эзэмшсэнээр цаг хугацаа алдах, дахин сэргэх боломжтой бизнесийг алдах, зээлийн хохирлыг бууруулах боломжоо алдах магадлалыг […]

Бизнесийн буюу жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл

Share This Course: Банкны удирдах ажилтнууд болон зээл хариуцсан ажилтнуудад банкны зээлийн эрсдэлийн тасралтгүй удирдлагын нэг хэсэг болгон бизнесийн зээлийн дансыг хянах, хянах дадлагын тогтолцоог бий болгоно. Сургалтаар бизнесийн зээлийн чанарыг хангахад шаардлагатай ойлголт, ур чадварыг системчилсэн арга барилаар заана Зорилго Бизнесийн зээлийг хэрэглээний зээлтэй харьцуулан бизнесийн зээлийн мэдлэг, ур чадвар эзэмших ба бизнесийн бүтэц, […]

Зээлийн мониторинг

Share This Course: Мониторинг нь зээлийн үйл ажиллагаанд хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах үндсэн үүрэгтэй. Зээлийн багцын чанарыг тогтоон барих, эдийн засгийн нөхцөл байдал болон бизнесийн менежментээс үүдэлтэй зээлийн чанар муудахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхэд зээлийн мониторинг, мониторингийн ур чадвар онцгой ач холбогдолтой.  Зорилго Зээлийн мониторинг, түүний үндсэн үүрэг, бизнес уналтын дохиог урьдчилан таних, […]

Байгууллагын харилцагчийг оновчтой удирдахуй

Share This Course: Зорилго Зах зээл, харилцагчаа танин мэдэж, тэдгээрт нийцсэн бизнес төлөвлөгөө боловсруулах цаашид санхүүгийн салбарт өрсөлдөх чадвартай бизнесийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хандлага, арга барил бүхий үйл ажиллагааны механизм бүрдүүлэхэд тусална.  Зорилтот бүлэг Банкны салбарын захирал; маркетинг, бизнес хөгжил хариуцсан менежер; харилцагчийн үйлчилгээний менежер  Арга барил Сургалтын үндсэн сэдвийн дагуу багшийн удирдлага дор хэлэлцүүлэг хэлбэрээр […]