ШИНЭ ҮЕИЙН БАНКИР

"Шинэ үеийн банкир" төслийн захиалга авч буй модулиуд

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Бизнесийн эрсдлийн шинжилгээ II: Нийлүүлэлтийн болон Үйлдвэрлэлийн эрсдэл 2019-08-20-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 16
Бүртгэл хаагдсан
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Бизнесийн эрсдлийн шинжилгээ III: Борлуулалтын эрсдэл 2019-09-03-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
Бүртгэл хаагдсан
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Бизнесийн эрсдлийн шинжилгээ IV: Түгээлтийн болон Удирдлагын эрсдэл 2019-09-10-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
Бүртгэл хаагдсан
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ I 2019-09-13-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
Бүртгэл хаагдсан
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ I (2) 2019-09-17-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
Бүртгэл хаагдсан
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ II 2019-10-15-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
Бүртгэл хаагдсан
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ II (2) 2019-10-18-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
Бүртгэл хаагдсан
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Зээл авах шалтгааны шинжилгээ I: Богино хугацаат зээл 2019-10-29-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 8
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Зээл авах шалтгааны шинжилгээ II: Урт хугацаат зээл 2019-11-12-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 8
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ I: Тайлан тэнцэл, ОҮДТ 2019-11-26-нд, 9:00 цаг 360'000₮ 15 6
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ II: Мөнгөн хөрөнгийн урсгалын шинжилгээ 2019-12-10-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 6

ДОТООДЫН СУРГАЛТ

Банк санхүүгийн академиас зохион байгуулж буй сургалтууд

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-08-22-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 25 11
Сургагч багшийн сургалт: Дунд шат (Сэдэлжүүлэгч сургагч багш) 2019-08-26-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 15 11

ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ

Бүртгэл авч буй олон улсын танхимаар явагдах сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Financial Analytical Skills - ANZI, Australia 2019-09-23-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 25 0
Corporate Account Management and Relationship Banking - ANZI, Australia 2019-09-26-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 0
Leadership and high performing teams - HoT, Luxembourg 2019-10-08-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 0
Advanced Capital Markets: Derivatives, Structured products & The Mechanics of Swaps - HoT, Luxembourg 2019-11-04-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 0

ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Бүртгэл авч буй дотоодын болон олон улсын цахим сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2019-09-02 CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2019-09-02 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2019-09-02 Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 1
Бүртгэл хаагдсан
eLearning programme (93) - Intuition, UK 2019-09-02 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Бүртгэл хаагдсан
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-09-02 175'000₮ 40 0
Бүртгэл хаагдсан